FacebookInstagramTwitterYoutubeLinkedIn

Kommunikation og udgivelser

 

I hele projektperioden har Faglært er fedt produceret kommunikationsmaterialer – særligt til virksomheder og uddannelsessøgende. Nedenfor finder du projektets mest centrale materialer og udgivelser.

Det primære formål med kommunikationen til virksomhederne har været at sikre fokus og supportere dem i forhold til at promovere sig selv og deres fag samt at skabe gode praktikker, virksomhedsbesøg og lærlingeforløb.

Det primære formål med kommunikationen til uddannelsessøgende har været at sikre opmærksomhed, nysgerrighed og information om den faglærte vej. Kommunikationen er distribueret direkte til relevante målgrupper eller via aktører med adgang hertil – særligt skolelærere og UU-vejledere.

Udover materialer til virksomheder og uddannelsessøgende har projektet udgivet en række notater, rapporter m.m., som også er relevante for forskere, kommuner, skolelærere, vejledere osv. De fleste af disse bygger på research, som har været med til at målrette projektet samt dokumentation og evaluering af Faglært er fedts aktiviteter.

Alt materiale har løbende været publiceret på Faglært er fedts hjemmeside, ligesom projektet har gjort opmærksom på materialerne i nyhedsbreve, presseindsatser osv. Udover materialerne nedenfor er der udsendt nyhedsbreve og pressemeddelelser samt gennemført en stor mængde direkte kommunikation fra projektet til udvalgte aktører på mail, telefon og møder. Endelig har projektet gjort opmærksom på diverse aktiviteter, materialer med mere på sociale medier:

     

Materialer til virksomheder

Brochure: Det gode lærlingeforløb
Brochuren om det gode lærlingeforløb skal skabe opmærksomhed om muligheden for at tage en elev og hjælpe virksomhederne med det praktiske – herunder med konkrete råd til, hvordan man sikrer et godt lærlingeforløb for både lærling og virksomhed.

Se brochure

Det gode lærlingeforløb

Videoer og artikler: Inspiration til lærlingeforløb
En serie interview med virksomhedsrepræsentanter formidler historier om det at have en lærling – hvorfor er det givende, og hvad skal der til for at skabe et godt forløb for både lærling og virksomhed? Interviewene formidles via tekst og video.

Læs artikler og se videoer

Det gode lærlingeforløb

Idékatalog: Det gode virksomhedsbesøg
Der er et stort potentiale i at lade elever i grundskolen prøve forskellige fag på egen krop – gennem korte praktikker eller ved virksomhedsbesøg for hele eller dele af klassen. For eleverne giver det en god indsigt i fagene, og for virksomhederne er det en oplagt mulighed for at promovere sig selv som arbejdsplads. Men hvordan arrangerer man et godt besøg? Det får virksomheder og skolelærere gode råd til i dette idékatalog, som bl.a. skal sikre den nødvendige forventningsafstemning. Idékataloget trækker bl.a. på input fra et arrangement om samme emne i februar 2023.

Se idékatalog

Det gode virksomhedsbesøg

Idékatalog: Promover din virksomhed
Skal uddannelsessøgende have et attraktivt billede af den faglærte vej, skal de også have et attraktivt billede af karrieremulighederne. Her spiller virksomhederne en vigtig rolle. Faglært er fedts idékatalog skal minde virksomhederne om dette og give praktiske råd til, hvordan man promoverer sin virksomhed uden det store annoncebudget. Idékataloget trækker bl.a. på input fra et arrangement om samme emne i marts 2023.

Se idékatalog

Idékatalog

Materialer til uddannelsessøgende

Avis: Hvorfor er faglært fedt?
I en avis målrettet uddannelsessøgende fortæller Faglært er fedt om den faglærte vej på Bornholm. Avisen indeholder interview med lokale unge og lokale virksomheder. Den fortæller også om opbygningen af uddannelserne m.m. Alt er lokalt vinklet på forholdene for bornholmske unge og med lokale hovedpersoner.

Se avis

Avisen

Brochure: Når elever og lærlinge skal ”over”
Faglært er fedts lærepladsoversigt viser, at bornholmske unge i 2023 havde mulighed for at komme i lære inden for mere end 60 fag i de bornholmske virksomheder. Ikke alle 60 fag udbydes på den lokale erhvervsskole. For disse fag vil man skulle ”over” – dvs. til andre dele af landet – på skoleophold. Dette kan være skræmmende, selvom man faktisk får megen hjælp og mulighed for at bo på skolehjem. Faglært er fedts brochure skal afmystificere udfordringen og give let adgang til de nødvendige oplysninger om mulighederne.

Se brochure

Faglært er fedt brochure

Brochure: Det gode lærlingeforløb
Brochuren om det gode lærlingeforløb skaber opmærksomhed omkring muligheden for at tage en elev og hjælper virksomhederne med det praktiske – herunder med konkrete råd til, hvordan man sikrer et godt lærlingeforløb for både lærling og virksomhed. Brochuren er primært rettet mod virksomheder, men kan også bruges af elever – eller lærere, vejledere og forældre, som skal tale med eleverne om deres forventninger og tilgang til det at være i lære.

Se brochure

Faglært er fedt brochure

Videoer og artikler: Inspiration fra faglærte bornholmere
I en række videoer og artikler kan uddannelsessøgende bornholmere møde andre, der har valgt den faglærte vej. Vi hører om deres fag og vejen dertil. De fleste interviewede er unge, men der findes også interview med mere voksne. Alle er lokale.

Læs artikler og se videoer

Videoer

Plakater og annoncer
En række plakater og annoncer har løbende gjort opmærksom på den faglærte vej og Faglært er fedts forskellige materialer. Annoncerne har bl.a. være brugt på sociale medier og i uddannelsestillæg til Bornholms Tidende. Plakaterne har været brugt på uddannelsesmesser og lignende. Alt er lavet med lokale unge som hovedpersoner.

Se materialer

Annonce

Information på Faglærterfedt.dk
På Faglært er fedts hjemmeside har uddannelsessøgende kunne finde alle ovenstående materialer. På en underside målrettet uddannelsessøgende har de desuden kunne finde let og overskuelig information om opbygning af erhvervsuddannelserne, økonomi og vejledning.

Se information

Annonce

Øvrige materialer (research, dokumentation m.m.)

Notat: Evaluering – Rækkevidde på hjemmeside og sociale medier
Ved Faglært er fedts afslutning har projektets samarbejdspartner Resonans Nordic indsamlet nøgledata for antallet af besøgende samt deres adfærd på projektets hjemmeside samt projektets rækkevidde på sociale medier. Data herfra er anvendt til at vurdere potentialet i kommunikationen på disse kanaler.

Se notat

Notat

Notat: Evaluering – uddannelsessøgende og virksomheder
Ved Faglært er fedts afslutning gennemførte projektets samarbejdspartner Resonans Nordic en række evalueringsinterview og -fokusgrupper med udvalgte virksomheder og uddannelsessøgende fra Bornholm. Formålet var at undersøge, hvordan projektets aktiviteter og materialer virker på disse målgrupper.

Se notat

Notat

Rapport: Implementeringsevaluering
Ved Faglært er fedts afslutning har projektets samarbejdspartner Center for Regional- og Turismeforskning (CRT) udarbejdede en implementeringsevaluering, der samler læringspunkter fra på projektets implementering – bl.a. med fokus på organisering.

Se rapport

Implementeringsevaluering

Notat: Optag og frafald på EUD – Bornholm, juni 2023
Ved Faglært er fedts afslutning gennemførte projektets samarbejdspartner Tænketanken DEA en analyse, der skulle give overblik over udviklingen i optag og frafald på EUD – Bornholm. Rapporten har været brugt til at få opdateret viden om målgrupperne og til at vise, hvordan tallene ser ud i forhold til andre dele af Danmark.

Se notat

Notat

Idékatalog: Sådan får vi flere faglærte på Bornholm
Faglært er fedt afholdt i august 2022 konferencen ”Faglært – endnu federe”. Konferencen markerede, at projektet var halvvejs igennem sin projektperiode. Målet var at samle relevante aktører på Bornholm og få input til projektets sidste del. En lang række interessenter var inviteret til at diskutere tre temaer, som er afgørende for af få flere faglærte på Bornholm i fremtiden. Der var stor opbakning til konferencen, og idékataloget bygger således på input fra elever og lærlinge, vejledere, virksomhedsledere, repræsentanter fra Campus Bornholm, politikere m.fl.

Se idékatalog

Idékatalog

Notat: Optag og frafald på EUD – Bornholm, marts 2021
Ved Faglært er fedts opstart gennemførte projektets samarbejdspartner Tænketanken DEA en analyse, der skulle give overblik over optag og frafald på EUD – Bornholm. Rapporten har været brugt til at få viden om målgrupperne og til at vise, hvordan tallene ser ud i forhold til andre dele af Danmark.

Se notat

Optag og frafald på EUD - Bornholm - Faglært er fedt - DEA

Notat: Hvad driver unges uddannelsesvalg – Desk research
Ved Faglært er fedts opstart gennemførte projektets samarbejdspartner Tænketanken DEA en desk research-analyse, som skulle give overblik over eksisterende viden om, hvad der driver unges uddannelsesvalg. Dette med henblik på at målrette projektets indsatser optimalt.

Se notat

Unges uddannelsesvalg - DEA

Notat: Projekt Faglært er fedt - Baselineanalyse og midtvejsanbefalinger
Faglært er fedts samarbejdspartner Center for Regional- og Turismeforskning (CRT) udarbejdede i 2021 et notat med baselineanalyse og midtvejsanbefalinger til projektet. Notatet havde til formål at kvalificere allerede igangsatte og planlagte aktiviteter i projektet.

Se notat

Notat FeF Baselineanalyse-og-midtvejsanbefalinger