FacebookInstagramTwitterYoutubeLinkedIn

NOTAT: Projekt Faglært er Fedt - Baselineanalyse og midtvejsanbefalinger

Notatets tilblivelsesproces

Nærværende notat var oprindeligt tiltænkt at være en kvalitativ baselineanalyse, der i løbet af 2021 skulle give input til projektledelsen om de forskellige EUD-brugergruppers oplevede barrierer for uddannelsesvalg og uddannelsesgennemførelse samt deres informationsbehov baseret på fokusgruppeinterviews med bornholmske virksomheder samt projektets forskellige målgrupper blandt unge. Desværre blev Baselineanalysen som så mange andre indsatser ramt af Covid-19 pandemien, hvilket har begrænset muligheden for at gennemføre planlagte fokusgruppeinterviews i virksomheder og blandt projektets målgrupper. I stedet er interviews med bornholmske virksomheder gennemført af projektmedarbejder Klaus Werner fra BCB i forbindelse med projektets planlagte virksomhedsopsøgende arbejde i januar til juni 2021.

Notatets formål

Nærværende Notat har til formål at kvalificere de indsatsområder som projekt `Faglært er Fedt´ allerede har igangsat eller som er planlagt i projektets anden halvdel. Dermed søges nedenstående spørgsmål besvaret

  • Hvilke særlige (strukturelle) udfordringer er der på Bornholm for at skaffe tilstrækkeligt faglært arbejdskraft?
  • Hvilke informationsbehov har bornholmske unge om erhvervsuddannelserne? Hvad ved de om erhvervsfag, hvilke forestillinger har de om det at tage en erhvervsuddannelse og om enkelte fag?
  • Hvilket kendskab har de til det lokale lærlingemarked og arbejdsmarked?
  • Hvilke problemer og barrierer oplever de bornholmske virksomheder ved at tiltrække, ansætte og fastholde lærlinge?
  • Hvilke støttebehov har de bornholmske virksomheder, der kan fremme deres evne til at uddanne faglært arbejdskraft?

notatHent notat

Hent notat som PDF